Andragoško svetovalno delo - E

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilka

izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti in študentke:

 • spoznavajo splošne strokovne in teoretske podlage andragoškega svetovalnega dela ali svetovalnega dela pri izobraževanju odraslih;
 • spoznavajo umestitev andragoškega svetovalnega dela v sistemu izobraževanja in učenja odraslih; njegove funkcije, pomen in možnosti, še posebno v kontekstu sodobnega razvoja izobraževanja in učenja odraslih in andragogike;
 • spoznavajo in tudi izkušenjsko (praktično) doživljajo organiziranost, oblike in metode andragoškega svetovalnega dela;
 • spoznavajo značilnosti komuniciranja in odnosov med ljudmi (psihološko svetovanje);
 • razvijajo pozitiven odnos in pripravljenost za uveljavljanje in razvijanje andragoškega svetovalnega dela pri nas.

Opis vsebine:

 • Konceptualna in sistemska umestitev ASD.
 • Teoretske podlage, opredelitve in razvoj ASD.
 • Ponudba in povpraševanje pri izobraževanju odraslih ter ASD kot vezni člen. 
 • Cilji, nameni in funkcije ASD. 
 • Pojavnost, organiziranost in sistemska ureditev ASD: informacijska in svetovalna središča; ravni svetovanja; institucije, omrežje; zakonska in upravna ureditev; financiranje; osebje in usposabljanje osebja; infrastruktura.
 • Informacijski sistem, baza podatkov; sredstva in metode informiranja. 
 • ASD in lokalna skupnost.
 • ASD med politiko, stroko in prakso izobraževanja odraslih
 • Svetovanje in komuniciranje.
 • ASD in osebni razvoj (kariera). 
 • Metode in tehnike svetovalnega dela:  diagnosticiranje in  diagnostični pristopi; inštrumenti in tehnike: vprašalniki, testi, inventarji, opazovalne tehnike, merski inštrumenti; informacijske tehnike; faze svetovanja; pristopi pri svetovanju: direktivno, nedirektivno; metode samousmerjanja; alternativne svetovalne metode; individualno in skupinsko svetovanje;
 • Udeležba odraslih v izobraževanju in ASD;
 • Vrste svetovalne pomoči odraslim glede na poglavitne ovire pri izobraževanju odraslih.

 

Obveznosti študentk in študentov

 • Študenti opravijo izbrano vajo (praktična naloga) in v pisni obliki oddajo poročilo o rezultatih opravljenega intervjuja.
 • Pričakuje se dejavno sodelovanje študentk/študentov pri obravnavi izbranih vsebin.

 Temeljna literatura

 • Doyle, R. E. (1992). Essential Skills and Strategies in the Helping Process. Brooks/Cole, Pacific Grove. (str. 3 – 288)
 • Egan, G. (1994). The Skilled Helper. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Jelenc Krašovec, S., Jelenc, Z. (2003). Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Jelenc Krašovec, Sabina. Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih. AS. Andrag. spoznan., 2009, letn. 15, št. 4, str. 38-51.
 • Jelenc Krašovec, Sabina, Knaflič, Livija, Perme, Ema, Radovan, Marko, Rupert, Jerca, Vilič Klenovšek, Tanja, Žalec, Natalija. Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2007.
 • Kristančič, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. Združenje svetovalnih delavcev Slovenije, Ljubljana. (str. 8–155)
 • McCarty, M., Millar, R. (2006). Career guidance in Northern Ireland: retrospect and prospect. British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 34, No. 1, February 2006, str. 73 - 91.
 • Mulvey, M. R. (2006). Career guidance in England: retrospect and prospect. British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 34, No. 1, February 2006, str. 13 - 30.
 • Palmer, S., McMahon, G. (ed.) (1997). Handbook of Counselling. London, New York: Routledge. Second Edition. Poglavja 1, 2, 3, 6. (str. 3-21; str. 22-36; str. 39-57; str. 94-108; str. 154-159)
 • Rogers, C. R. (1995a). On Becoming a Person. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • Rogers, C. R. (1995b). A way of Being. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • Woolfe, R., Murgatroyd, S. in Rhys, S. (1987). Guidance and Counselling in Adult and Continuing Education. Open University Press. Milton Keynes, Philadelphia.
 • Watts A. G. (2006). Develotion and diversification: career guidance in the home countries. British Journal of Guidance and Couselling, Vol 34, No.1, 2006, str. 1-12.

Watts A.G., Kidd, J. M. (2000). Guidance in the United Kingdom: past, present and future. British Journal of Guidance & Couselling, Vol 28, No. 4, 2000, str. 485 – 502.

Ucitelj

Sabina Jelenc Krašovec