OPAZOVALNA PRAKSA PRI PEDAGOGIKI 

Obseg: 15 ur

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent ali študentka
• zna uporabljati teoretična pedagoška znanja v praksi;
• zna kritično ovrednotiti in ustrezno analizirati vzgojni konflikt ter pri tem uporabiti različne teoretske pristope za njegovo razrešitev;
• zna ovrednotiti različne vzgojne aktivnosti na šoli s poudarkom na ovrednotenju preventivnih in kurativnih aktivnosti šole;
• zna ovrednotiti izvedbo učne ure za svoj predmet z vidika doseganja vzgojno-disciplinskih ciljev predmeta.
Opis vsebine
• Opis in analiza vzgojnega konflikta ter opis postopka za njegovo razrešitev z vidika upoštevanja različnih etičnih kriterijev in predpisanih formalnih postopkov za izrek vzgojnega ukrepa (predpisi na državni ravni in na ravni posamezne institucije).
• Analiza in kritično ovrednotenje preventivnih in kurativnih ukrepov za zagotavljanje discipline na ravni razreda oz. šole.
• Obravnava učne teme z vidika doseganja vzgojno-socializacijah ciljev ustreznega predmeta.

Obveznosti študentk in študentov
• Opazovalno prakso pri pedagogiki opravljajo študenti, ki so redno ali izredno vpisani v 1. letnik II. stopnje študija SDPM predmetov.
• Praksa poteka v skladu z navodili, ki jih dobi študent oz. študentka pri predmetu.
• Opazovalna praksa pri pedagogiki traja na izbrani instituciji obvezno 15 ur.
• Študent oz. študentka se individualno dogovori za opazovalno prakso na izbrani instituciji. Na instituciji se mu/ji dodeli strokovni vodja prakse – mentor, s katerim skupaj sestavita časovni načrt dela na praksi.
• Študent oz. študentka po navodilih pripravi ustrezno izdelano strokovno poročilo o opravljanju prakse.

Temeljna literatura

  • Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? (Avtorji: Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Tina Klarič, Katja Jeznik, Petra Štirn Janota, Darja Štirn Koren, Klara Skubic Ermenc, Vida Vončina, Špela Lenič, Danijela Makovec, Vesna Rutar in Mojca Peček Čuk), Ljubljana: CPI 2009.
  • Kazen v šoli? Izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. (Avtorji: Robi Kroflič, Klarič Tina, Štirn Janota Petra, Stolnik Karmen, Gibbs John C., Skiba Russell, Boone Kimberly, Fontanini Angela, Wu Tony, Strussell Allison, Peterson Reece Loren, Cremin Hilary), Ljubljana: CPI 2011.
  •  Štirn Janota, P. in Štirn Koren, D. Lahko v šoli tudi drugače? Reševanje konfliktov in oblikovanje vzgojnih projektov. Ljubljana: CPI 2012. http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/LahkoVSoliDrugace/Knjiga.pdf
  • Diplomska naloga: Stolnik Karmen, Analiza konfliktnih situacij v osnovni šoli (Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentor R. Kroflič), dostopno na: http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2010/2010-Stolnik-Karmen.pdf
  • Spletna stran prof. dr. Krofliča: http://www2.arnes.si/~rkrofl1/