DSPM PEDAGOGIKA

Obseg: 30 ur predavanja, 15 ur seminar

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent ali študentka: 

• razume odnose in razlike med temeljnimi vzgojno-teoretskim pojmi in koncepti;
• se seznani z vlogo šole kot družbene institucije;
• se zaveda vzgojno-teoretskih in praktičnih dimenzij oblikovanja vzgojnega koncepta v institucionaliziranem okolju na ravni institucije in posameznega učitelja;
• kritično analizira ključne sodobne vzgojno-teoretske probleme moralne vzgoje.

Opis vsebine

• Opredelitev osnovnih pojmov pedagogike
Pedagogika kot znanost, teorija (filozofija), umetnost in ideologija. Problemi opredelitve vzgoje in razmerje med vzgojo in sorodnimi pojmi (discipliniranje, indoktrinacija, manipulacija, socializacija in izobraževanje). Vzgoja kot cilj in vzgoja kot proces. Presežno v vzgoji.
• Šola kot družbena institucija
Družbena pogojenost vzgoje in izobraževanja. Opredelitev šole kot družbenega aparata države in pojav »prikritega kurikula«. Sistemski ukrepi za zmanjševanje ideoloških pritiskov na javno šolo (zasebno šolstvo, laična in nevtralna šola, avtonomija vodstva in učitelja, odprtost kurikula, odnos do zakonov in pravilnikov na državni ravni in ravni posamezne šole). Položaj učitelja v sodobni šoli in kriteriji kakovostnega učitelja.
• Vzgojno delovanje šole in učitelja
Pomen vzgojnega koncepta šole in učitelja. Vzgojni dejavniki. Teoretska načela za oblikovanje vzgojnega koncepta. Sestavine in načela operativno-metodičnega načrta vzgoje. Klasifikacija širših konceptualnih vzgojno-teoretskih pristopov (etične teorije, penološke teorije, psihološke teorije socialnega učenja idr.) in ožjih disciplinskih strategij (pristopi demokratičnega dogovarjanja o skupnih pravilih šolskega bivanja, mediacija, restitucija, različne paradigme svetovalnih pristopov, varovalnih mehanizmov za zaščito pred nasiljem idr.). Pravna in pedagoška regulacija vzgoje ter vzgojna vrednost (kurativnih) vzgojnih ukrepov (formalni in alternativni vzgojni ukrepi in pogoji za njihov pozitivni vzgojni učinek). Šola in razred kot skupnost (demokratična, inkuzivna, interkulturna, prostor iskanja pomenov in smisla).
• Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje
Osnovne naloge moralne vzgoje in refleksija osnovnih načel razvoja moralnega razsojanja (kognitivizem) in identifikacije kot osnovnega medija moralne vzgoje. Pomen avtoritete v vzgoji. Eros v vzgoji. Celovit induktivni vzgojni pristop. Vzgoja preko umetniške izkušnje kot podpora prosocialnosti in moralnosti. Podoba otrok in mladostnikov.

Obveznosti študentov
Sodelovanje na predavanjih
Obvezna udeležba na seminarju (15 ur, 4. skupine)

Temeljna literatura

  • Kovač Šebart, M. in Krek, J. (2009). Vzgojna zasnova javne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 17–50, 169–186.
  • Kroflič, R. (1997). Med poslušnostjo in odgovornostjo. Procesno-razvojni model moralne vzgoje. Ljubljana: Vija, str. 11– 70.
  • Predavanja.

Seminarska literatura

  • Kroflič, R., Mažgon, J., Klarič, T., Jeznik, K., Štirn Janota, P., Štirn Koren, D., Skubic Ermenc, K., Vončina, V., Lenič, Š., Makovec, D., Rutar V. in Peček Čuk, M. (2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, str. 13–79. Elektronski dostop: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/RazvojniProjekti/AliSolePotrebujejoVzgojniKoncept.PDF
  • Kroflič, R., Klarič, T., Štirn Janota, P., Stolnik, K., Gibbs, J. C., Skiba, R., Boone, K., Fontanini, A., WU, T., Strussell, A., Peterson, R. L., Cremin, H. (2011). Kazen v šoli? Izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, uvodnik. Elektronski dostop: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.pdf
  • Kroflič, R. (2008). Induktivni pristop k poučevanju državljanske vzgoje na načelu interkulturnosti. Šolsko polje. Ali Štirn Janota, P. (2015). Induktivni pristop na poti od prosocialnega k etičnemu ravnanju: študija primera. Sodobna pedagogika, 66, št. 1, str. 64–86.
  • Jeznik, K. (2015). Od prepoznanja do pripoznanja identitete otrok in mladostnikov. Sodobna pedagogika, 66, št. 1, str. 46–62.