Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti in študentke:

Povezujejo andragoška teoretična znanja in spoznanja s praktičnimi izkušnjami.Spremljajo in vrednotijo andragoške dejavnosti iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.Pridobijo praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju, izvajanju in vrednotenju izobraževanja odraslih.Spoznajo konkretne situacije, različne vloge andragoškega sodelavca in procesov znotraj raznovrstnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in razvijejo poklicne kompetence.Kritično opazujejo proces izobraževanja v izbrani instituciji in svoje delo vrednotijo.

Opis vsebine:

Spoznavanje andragoške dejavnosti iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.Spremljanje andragoškega dela in ustrezne komunikacije odraslih v instituciji (upoštevanje andragoških načel, vrst, oblik, metod, pogojev, tehnik dela z odraslimi ter potek izvajanja in vrednotenja izobraževanja in dela z odraslimi).Praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na različnih institucijah.Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoškega sodelavca (vodja, načrtovalec, mentor, svetovalec,...) in procesov znotraj raznovrstnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi v določeni instituciji in oblikovanje strokovnega poročila s prakse z opisom in vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval.Vsebino prakse in natančnejši razpored prakse opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.Praktično usposabljanje študent zaključi s poročilom s prakse in evalvacijo.

Obveznosti študentk in študentov

Andragoško prakso opravljajo študenti, ki so redno ali izredno vpisani v 3. letnik študija Pedagogika in andragogika.Andragoška praksa traja na izbrani instituciji dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur, po dogovoru lahko tudi dalj časa.Študent opravi prakso na instituciji in po navodilih pripravi ustrezno izdelano strokovno poročilo o opravljanju andragoške prakse.

Temeljna literatura

Konrad, E. (1999).  Delovne kariere: izziv za izobraževanje. Sodobna pedagogika, Ljubljana, let. 50, št. 2, str. 80-91.

Jelenc, Z. (1991). Terminologija izobraževanja odraslih. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, str. 104.

Novak, H. (1990). Projektno učno delo – drugačna pot do znanja. Državna založba Slovenije, Ljubljana, str. 229.

 Govekar-Okoliš, M., Kranjčec, R., Gruden, U. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 70 str., graf. prikazi.

Govekar-Okoliš, Monika. Characteristics of mentors in intergenerational education. V: LIČEN, Nives (ur.), GUBALOVÁ, Jolana (ur.). Intergenerational learning and education in later life. Ljubljana: Faculty of Arts, 2010, str. 61-69.