SDPM   ANDRAGOGIKA

30 ur, 3 ECTS

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti:

 • poznajo andragoške zakonitosti in razumejo vodenje izobraževalnih institucij. Spoznajo načrtovanje in oblikovanje različnih projektov. Spoznajo in razumejo vodenje, organizacijo in koordiniranje izobraževalnega dela v instituciji in s širšim družbenim okoljem,
 • spoznajo in razumejo različna andragoška načela, metode, oblike in tehnike za delo z odraslimi,
 • znajo organizirati operativni izobraževalni program za odrasle, glede na njihove potrebe, za spodbujanje in v podporo pridobivanja znanja odraslih udeležencev (delavnice za odrasle, npr. starše, študijske krožke, različna izobraževanja, mentorstvo,...),
 • znajo oblikovati načrt, spremljati, vrednotiti in uravnavati lastni profesionalni razvoj.
 • Oblikujejo program osebnega vseživljenjskega izobraževanja.
 • Poznajo pomen izkustvenega učenja,spodbujajo vseživljenjsko izobraževanje in učenje odraslih v različnih institucijah.

Opis vsebine

 • Opredelitev andragogike kot znanosti in njenih temeljnih pojmov:
  Pojem odraslosti in življenjska obdobja. Ciljne skupine odraslih. Učenje/izobraževanje odraslih in razlike v učenju/izobraževanju odraslih od učenja/izobraževanja otrok in mladine. Vrste izobraževanja odraslih. Ovire, motivi in motivacija za izobraževanje odraslih. Vzgoja in vrste vzgoje ter prevzgoja odraslih. Socializacija odraslih. Teorija permanentnega izobraževanja ter vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih.
 • Izobraževanje odraslih kot potreba družbe, institucij (šol, ljudskih univerz, podjetij, idr.) in potreba posameznika:
  Vpliv družbenih sprememb na izobraževanje odraslih. Institucionalno izobraževanje odraslih. Pomen andragoškega dela in različnih vlog andragoškega sodelavca (vodja, organizator, mentor, animator, svetovalec, inštruktor...).
 • Operativni učni načrt (kurikulum) za delo in izobraževanje odraslih:
  Andragoški ciklus. Ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih in načini sestavljanja izobraževalnih programov za odrasle. Programiranje in planiranje izobraževanja odraslih. Viri znanja. Metode izobraževanja odraslih. Oblike izobraževanja odraslih. Pogoji in izvajanje izobraževanja odraslih ter upoštevanje andragoških načel. Vrednotenje (vrste, načini) izobraževanja odraslih. Formalna in neformalna evalvacija.
 • Profesionalni razvoj odrasle osebe (učitelja, andragoškega strokovnjaka):
  Oblikovanje modela osebnega vseživljenjskega izobraževanja in metoda izobraževalne biografija.
 • Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in učenja odraslih:
  Spodbujanje možnosti in želje po učenju in izobraževanju odraslih. Spodbujanje in lajšanje dostopa do izobraževanja po formalni in neformalni poti. Izboljšanje in širjenje ponudbe izobraževanja.

Obveznosti študentov

Obisk seminarjev pri Andragogiki je obvezen in je pogoj za pristop k izpitu.Študenti, ki izberejo seminarsko nalogo pri predmetnem sklopu andragogika, morajo opraviti nastop in jo oddati v pisni obliki, najkasneje po opravljenem nastopu.

Temeljna literatura

SDPM ANDRAGOGIKA:

• Bregar, L., Zagmajster M., Radovan, M. (2010). Osnove e-izobraževanja. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 328 str.

• Govekar-Okoliš, M. in Ličen, N. (2008). Poglavja iz andragogike, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 143 str.

• Govekar-Okoliš, Monika (2009). Educational centres in Slovenia. V: Kozlowska, Anna (ur.), Muršak, Janko (ur.). Poland, Slovenia, the world : challenges of present-day education. Krakow: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow university: Krakow society for education, 2009, str. 137-151.

• Govekar-Okoliš, Monika (2010). Characteristics of mentors in intergenerational education. V: LIČEN, Nives (ur.), GUBALOVÁ, Jolana (ur.). Intergenerational learning and education in later life. Ljubljana: Faculty of Arts, 2010, str. 61-69.

• Govekar-okoliš, Monika (2014). Secondary school legislation in Austria (1849-1914) and its effects on efforts to establish the Slovene language in grammar schools in the Primorska region. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 261-276.

• Govekar-Okoliš, Monika (2015). The Role of Adult Education in the Development of Local Identity and Significance of Small Local Communities in Slovenian History. V: RADOVAN, Marko (ur.). Learning and Education in Community. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete,2015, str. 165-176.

• Govekar-Okoliš, M., Kranjčec, R. (2016). Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 204 str.

• Jelenc Krašovec, S. in Jelenc, Z. (2003). Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 274 str.

• KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ŠTEH, Barbara, MRVAR, Petra, GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, MAŽGON, Jasna (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Razprave Filozofske fakultete, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 251 str.

• Krajnc, A. (1979). Izobraževanje ob delu, DDU, Ljubljana
(samo poglavja: Odrasli in izobraževanje, Vrste vzgoje in izobraževanja odraslih, Programiranje in planiranje izob. odraslih, Prikaz tendenc v razvoju institucionalne osnove izobraževanja odraslih, Delavske in ljudske univerze, Vloga in mesto andragoga)

• Ličen, N. (2006). Uvod v izobraževanje odraslih: izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 254 str.

• Revija Andragoška spoznanja in drugi viri posredovani na predavanjih.