SDPM   OPAZOVALNA PRAKSA PRI ANDRAGOGIKI

15 ur, 2 ECTS

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti:

 • Znajo povezati andragoška teoretična znanja in spoznanja s praktičnimi izkušnjami.
 • Usposobljeni so za spremljanje in vrednotenje andragoške dejavnosti v instituciji iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika po andragoški teoriji.
 • Pridobijo praktične izkušnje s sodelovanjem pri načrtovanju, vodenju, izvajanju in vrednotenju izobraževanja odraslih.
 • Sodelujejo pri vodenju izobraževalnih programov (načrtovanju različnih izobraževalnih projektov, pomagajo pri izvajanju in evalvaciji projekta v instituciji).
 • Uspešno komunicirajo v izobraževalni instituciji z mentorjem in vsemi zaposlenimi.
 • Pridobijo znanja o pomenu, možnostih in oblikah osebnega izobraževanja in o spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
 • Spoznajo konkretne situacije, različne vloge in raznovrstno vlogo andragoškega sodelavca in delovnih procesov znotraj institucije in razvijejo poklicne kompetence.
 • Kritično opazujejo proces izobraževanja v izbrani instituciji in pripravijo poročila s prakse, ki vsebuje opis in vrednotenje dejavnosti, pri kateri je posamezni študent sodeloval.

Opis vsebine

Praksa se izvaja pod vodstvom visokošolskega učitelja/sodelavca in mentorja na partnerskih šolah oz. drugih institucijah, kjer se izvaja izobraževanje odraslih. Visokošolski učitelj/sodelavec bo koordiniral prakso, pripravljal gradivo in skupaj z mentorjem na šoli (oz. drugi instituciji) ocenjeval uspešnost opravljene prakse. Opazovalna praksa pri andragogiki se lahko izvaja razpršeno – 15 ur.

Glede na možen razpoložljiv čas in v dogovoru mentorja na instituciji s študentom, naj bi se izhajalo izmed naštetih vsebin:

 • Spremljanje andragoškega dela in ustrezne komunikacije mentorja in vseh zaposlenih v instituciji.
 • Sodelovanje in pridobivanje praktičnih izkušenj pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na instituciji.
 • Hospitacije, sodelovanje in pridobitev praktičnih izkušenj pri organiziranju in vodenju andragoških oblik dela z odraslimi.
 • Praktične izkušnje z opazovanjem, spremljanjem in s sodelovanjem z mentorjem oz. sodelavci institucije pri vodenju, pripravi projektov, raznih prireditvah in koordiniranju institucije s širšim družbenim okoljem.
 • Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoga in andragoškega sodelavca (izobraževalec, mentor, svetovalec, animator, »prodajalec« izobraževalnih programov, tutor v izobraževanju na daljavo, idr.) ter spoznavanje delovnih procesov znotraj institucije.
 • Pridobitev znanja o pomenu, možnostih in oblikah stalnega osebnega izobraževanja in spodbujanja lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
 • Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi (učitelji, idr.) v določeni instituciji in oblikovanje poročila s prakse z opisom in vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval. Vrednoti se andragoško delo institucije, kompetence mentorja na praksi in kompetence študenta, ki je opravil prakso.

Obveznosti študentov

 • Opazovalno prakso pri andragogiki opravljajo študenti, ki so redno ali izredno vpisani v 1. letnik II. stopnje študija SDPM predmetov.
 • Študent po opravljenih predavanjih iz andragogike dobi vsa navodila in pomoč pri izbiri in vzpostavitvi stika z institucijo za opazovalno prakso pri andragogiki in navodila glede pisanja poročila s prakse.
 • Opazovalna praksa pri andragogiki traja na izbrani instituciji obvezno 15 ur.
 • Študent opravi na izbrani instituciji uvoden razgovor. Na instituciji se mu dodeli strokovni vodja prakse – mentor, s katerim skupaj sestavita časovni načrt dela na praksi.
 • Študent opravi opazovalno prakso na instituciji in po navodilih pripravi ustrezno izdelano strokovno poročilo o opravljanju prakse. Končna evalvacija in nastop.

Temeljna literatura

SDPM OPAZOVALNA PRAKSA PRI ANDRAGOGIKI

• GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, KRANJČEC, Renata, GRUDEN, Urška (2010). Pogledi mentorjev na praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 63 str.

• GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, KRANJČEC, Renata, GRUDEN, Urška (2010). Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 70 str.

• GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika (2011). Characteristics of mentors in the practical training of students. V: HOLEN, Jodi Bergland (ur.), PHILLIPS, Amy L. (ur.). Studies in education from diverse contexts. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, str. 59-69.

• GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika (2013). Practical training of students and the realisation of lifelong learning. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Lifelong learning today : new areas, contexts, practices. 1st ed. Krakow: Jagiellonian University Press, 2013, str. 83-95.

• GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, KRANJČEC, Renata (2016). Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 204 str.

• JARVIS, P. (1995). Adult and continuing Education. Theory and Practise. Routledge, New York, str. 302.

• JELENC, Z. (1991). Terminologija izobraževanja odraslih. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, 104 str.

• KRISTANČIČ, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. ACS, Ljubljana, str. 185.

• Revija Andragoška spoznanja in drugi viri vezani na vsebino posameznikove prakse.